Page 6 - READ MORE ABOUT THE MARTIAL WORLD
P. 6

.+6 0$57,$/ $57


                 ',6&,3/,1$ '(//$ 0(17( ( '(//$ /$0$    <DPDWR 7DNHUX IDOFLz SURQWDPHQWH O HUED LQ ILDPPH R IX OD ODPD YHQLYDQR LQWHUSUHWDWL VHFRQGR OH OHJJL GHOOD
    VSDGD VWHVVD D IDUOR SHU PDJLD   FUHDQGRVL FRVu XQ YDUFR  GLYLQD]LRQH GLIHWWL R JUXSSL GL QLH DJOL RFFKL GHOO DUXVSLFH
    'D TXHO JLRUQR OD VSDGD VL FKLDPR .XVDQDJL QR 7VXUXJL /D GLYHQWDYDQR DQLPDOL  FRVWHOOD]LRQL  FRUSL FHOHVWL HFFHWHUD
    6SDGD )DOFLDWULFH G (UED  Ê VLJQLILFDWLYR FKH TXHVWD VSDGD GDL TXDOL YHQLYDQR ULFDYDWL L SL GLYHUVL SUHVDJL
    SURYHQJD SURSULR GD ,]XPR  UHJLRQH ULFFD GL PLQHUDOL 'L IDWWR OD NDWDQD OD VSDGD GHO %XVKL SHU OD VXD SHUIH]LRQH
    IHUURVL (VVD YLHQH FRQVHJQDWD DJOL LPSHUDWRUL GHO *LDSSRQH WHFQLFD H OD PLFLGLDOH FDSDFLWj GL XFFLGHUH q GLYHQWDWD LO
    LO JLRUQR GHOOD ORUR LQFRURQD]LRQH LQVLHPH DOOR VSHFFKLR H VLPEROR  VWHVVR  GHOOH  $UWL  0DU]LDOL  QLSSRQLFKH
    DOOD JHPPD VLPEROL GL $PDWHUDVX            LQFDUQDQGRQH QRELOWj H OHWDOH HIILFDFLD


        /$ 63$'$ $1,0$ '(, 6$085$,                    /( 25,*,1,

    /D VSDGD q  GD VHPSUH
    O DQLPD VWHVVD ROWUH FKH LO                          3HU TXHO FKH ULJXDUGD OH
    VLPEROR   GHOOD  FODVVH                            WHFQLFKH GHOOD IRUJLDWXUD
    JXHUULHUD    JLDSSRQHVH                             DQFRUD XQD YROWD DFFDQWR DO
    $QFRUD XQD YROWD LO PLWR VL                          PLWR  VL  SURILOD  XQD
    IRQGH  FRQ  OD  VWRULD                            LQQHJDELOH LQIOXHQ]D FLQHVH
    DWWULEXHQGR D TXHVW DUPD                             /D ODYRUD]LRQH GHO IHUUR HUD
    HVVHQ]LDOH  QHOOD  VXD                             FRQRVFLXWD QHOOD &LQD GHO
    PLFLGLDOH     SUDWLFLWj                            1RUG VLQ GDO 9, VHFROR
    VLJQLILFDWL PDJLFL H RULJLQL                          SULPD  GL  &ULVWR  ,
    GLYLQH                                       JLDSSRQHVL  YHQQHUR  D
                                             FRQRVFHQ]D GHL VXRL VHJUHWL
    /H 6DQVKX 1R 6KLQNL  L WUH                          SUREDELOPHQWH LQWRUQR DO
    VLPEROL VDFUL FRPH DEELDPR                                 G &    GXUDQWH
    YLVWR  FRPSUHQGHYDQR  OD                            O LQYDVLRQH FKH OL SRUWz LQ
    VSDGD OR VSLULWR JXHUULHUR LO                          &RUHD H &LQD  $QFKH OD
    JLRLHOOR  LO VHQVR HVWHWLFR  H                         WHFQLFD GL IRUJLDWXUD  FRPH
    OR VSHFFKLR  OD VSLULWXDOLWj                          JUDQ SDUWH GHOOD FXOWXUD
    VHFRQGR OD OHJJHQGD  IXURQR                           PDU]LDOH H GHOOD ILORVRILD
    FRQVHJQDWL GDOOD GHD GHO VROH  6SDGH PDOHGHWWH FRPH TXHOOH GL 0XUDPDVD FKH VL GLFHYDQR  %XGGKLVWD VHPEUDQR HVVHUH
    $PDWHUDVX D -LPPX 7HQQR  SRVVHGXWH GD XQ LQFDQWHVLPR &KL OH XVDYD HUD Vu GHVWLQDWR  DSSURGDWH QHOOH ORUR IRUPH
    LO SULPR LPSHUDWRUH  3ULPD     DOOD YLWWRULD PD DQFKH DOOD SHUGL]LRQH    SL VRILVWLFDWH SURSULR LQ
    DQFRUD GL SDVVDUH QHOOH PDQL                            TXHVW HSRFD
    LPSHULDOL OD VSDGD VDFUD DYHYD DYXWR XQ SDVVDWR PLWLFR
                                &RO WHUPLQH 1LSSRQWÐ V LQWHQGRQR GLYHUVH WLSRORJLH GL
                                ODPH VLD GD ILDQFR FKH G DVWD  /H VSDGH YHUH H SURSULH
        63$'( 0$*,&+( ( 0$/('(77(            7ÐNHQ  SUHURJDWLYD HVFOXVLYD GHL 6DPXUDL HUDQR OD 7DFKL
                                H OD .DWDQD  &RPH DFFHQQDWR QHOO LQWURGX]LRQH  VROR L
                                6DPXUDL DQWLFDPHQWH SRWHYDQR SRUWDUH ODPH VXSHULRUL DL
    /D VSDGD LPSHULDOH QRQ q SHUz O XQLFD D YDQWDUH SRWHUL   FP  4XHVWH  JHQHUDOPHQWH  YHQLYDQR HVLELWH GDJOL
    VRYUDQQDWXUDOL  ,O VHJUHWR GHOOD IRUJLDWXUD GHOOH VSDGH XRPLQL G DUPL LQ VSHFLDOL FRPELQD]LRQL  'DLVKÐ
    JLDSSRQHVL VL q VSHVVR DPPDQWDWR GL XQ DORQH PLVWLFR FKH L FRPSUHQGHQWL GXH ODPH  7DFKL H 7DQWÐ SULPD GHO ;9,,,
    PDHVWUL IRUJLDWRUL KDQQR DOLPHQWDWR SHU SURWHJJHUH OD ORUR VHFROR  8NKLJDWDQD H :DNL]DVFKL  GRSR LO ;9,, VHFROR
    DUWH & HUDQR VSDGH GRWDWH GL XQ .DPL GLYLQLWj VWUHWWDPHQWH 6HFRQGR LO WLSR GL PRQWDWXUD OH VSDGH VL SRUWDYDQR VRVSHVH
    OHJDWH DJOL VSLULWL GHJOL DQWHQDWL SRVLWLYR H VSDGH PDOHGHWWH R LQILODWH QHOOD IDVFLD-FLQWXUD 2EL
    FRPH TXHOOH GL 0XUDPDVD FKH VL GLFHYDQR SRVVHGXWH GD XQ
    LQFDQWHVLPR  &KL OH XVDYD HUD Vu GHVWLQDWR DOOD YLWWRULD PD
    DQFKH DOOD SHUGL]LRQH  TXDVL FKH LO .DPL QHJDWLYR H ,Q RUGLQH DOIDEHWLFR
    VDQJXLQDULR GHOOD VSDGD SRWHVVH FRUURPSHUH LO VXR SDGURQH

    1XPHURVH LQ *LDSSRQH IXURQR OH VXSHUVWL]LRQL FRQFHUQHQWL $LNXFKL
    OD ODPD GHOOH VSDGH $OFXQH VL ULIHULYDQR D SDUWLFRODUL HYHQWL  +DPLGDVKL WUDWWDVL GL 7DQW{ FRQ PRQWDWXUH SDUWLFRODUL
    FKH SRWHYDQR DFFDGHUH DO PDQXIDWWR ROWUH DL VHJQL SUHVHQWL
    VXOOD ODPD DOWUH DQFRUD DOOD OXQJKH]]D GL TXHVW XOWLPD OH FXL &KLLVDJDWDQD
    YDULD]LRQL SRWHYDQR DYHUH VLJQLILFDWR IDXVWR R LQIDXVWR  ,  /DPH GL OXQJKH]]D FRPSUHVD IUD L   H L   FHQWLPHWUL
    VHJQL ODVFLDWL GDO SURFHVVR GL IRUJLDWXUD VXOOD VXSHUILFLH GHOOD *HQHUDOPHQWH GL JUDQ SUHJLR SRLFKp GHVWLQDWH DG HVVHUH


                            5($' 025( $%287 7+( 0$57,$/ :25/'         3$*,1$
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11